Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mibida.cz. 

Registrační údaje provozovatele (prodávajícího):

Miroslava Bittová

se sídlem Dlouhá 175, 67801 Blansko – Klepačov

IČO: 11762144

DIČ: CZ8051052471

zapsaného v živnostenském rejstříku Městského úřadu Blansko, č. j. MBK 1798/2021 ŽÚ/Nm/4.

Adresa provozovny: Masarykova 1355/12, 67801 Blansko

Email: mibida-shop@seznam.cz

Telefon: 732522263

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi provozovatelem internetového obchodu www.mibida.cz (prodávajícím) a fyzickou osobou (kupujícím). Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu, který prostřednictvím systému internetového obchodu www.mibida.cz odeslal řádnou objednávku zboží.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva

Objednávka zboží

Objednávka zboží, uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.mibida.cz, je závazná a má povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu kupní smlouvy se děje potvrzením a odesláním obsahu nákupního košíku, tj. kupující projeví vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem. Zejména takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle a k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem odeslání objednaného zboží kupujícímu.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a rovněž potvrzuje, že byl na tyto obchodní podmínky dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to vlastním uhrazením zboží platbou ve formě definované ve formách úhrady. 

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

Objednávka zboží je prováděna v českém jazyce a kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Osobní údaje

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží na místo dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího, dále pak pro případné reklamace apod. Vyplněním objednávky či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu www.mibida.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv zasláním emailové zprávy na adresu mibida-shop@seznam.cz, popřípadě osobně nebo telefonicky. 

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Změny v kupní smlouvě

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až po odsouhlasení kupujícího prostřednictvím emailu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží. Pokud zboží neodpovídá představám, můžete jej dle uvedených podmínek do 14 (čtrnácti) dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 (čtrnácti) dní (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Po obdržení vráceného zboží prodávající do 14 (čtrnácti) dnů vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku, a to předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné). Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Právo odstoupit od kupní smlouvy nemá kupující v případě, že bylo zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě, nevyrábí se nebo se u něj výrazným způsobem změnila cena, a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

Elektronická adresa pro odstoupení od kupní smlouvy je mibida-shop@seznam.cz.

Storno objednávky

Zrušení objednávky je možné poslat emailem na e-mailovou adresu mibida-shop@seznam.cz do 2 (dvou) hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet v nejkratším možném termínu.

Platební a dodací podmínky

Ceny a platba

Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1131210037/3030, vedeného u společnosti Air Bank a.s. Kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je zaslán v pokynech k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Faktura, vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, slouží jako daňový doklad i dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou. Faktura obsahuje souhrn objednaného zboží (které kupující vložil do košíku), způsob dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním a způsob úhrady kupní ceny zboží.

Prodávající umožňuje kupujícímu čerpat akční a pobídkové slevy formou slevového kupónu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu však nelze vzájemně kombinovat.

Dodání

Je-li uzavřena řádná kupní smlouva, prodávající předá zboží k doručení přepravci (Zásilkovna) v expediční době 3 (tří) pracovních dnů. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet okamžikem přijetí objednávky, u bezhotovostní platby je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré snahy prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

V případě úhrady zboží bezhotovostním převodem je možný osobní odběr na některém ze spolupracujících výdejních míst.

Další informace najdete v sekci Doprava a platba.

Práva z vadného plnění, reklamace a mimosoudní vyrovnání

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady („záruku“), která se vyskytne u zboží v době 24 (dvacetčtyři) měsíců od převzetí. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 (třicet) dnů ode dne podání reklamace osobně, poštou nebo emailem. Způsob vrácení zaplacené kupní ceny je závislý na způsobu úhrady zboží a je prováděn buď zpět na účet nebo zpět v hotovosti. 

Záruka se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, naopotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle podnikání.

Reklamace

Vyřizování reklamací zajišťuje prodávající písemně prostřednictvím elektronické adresy mibida-shop@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle podnikání.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

Mimosoudní vyrovnání

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.adr.coi.cz. 

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohu obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2022. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy dostupné na www.mibida.cz.

Nejsme plátci DPH.